O racismo, punto común entre os capitalistas

image_pdfimage_print

Dende fai unhas semanas estamos a ver nos medios de comunicación o desvergoñado racismo dirixido cara os traballadores máis débiles da poboación española: os inmigrantes ilegais. Os mesmos medios de comunicación, personaxes e institucións políticas que non paran de motivar e animar o saqueo aos chamados ‘países do terceiro mundo’ son os mesmos que choran a chegada masiva de inmigrantes os cales debido as inxerencias imperialistas só buscan un futuro mellor noutro país. A súa chegada en condicións paupérrimas lles obriga a realizar calquera actividade que lles supoña un mínimo de ingresos para eles e as súas familias. De sobra son coñecidos os casos dos manteiros, que se adican á venta de diversos produtos de forma ambulante. Estes inmigrantes son, polo tanto, vítimas dun sistema capitalista que destrúe o seu país de orixe e os esclaviza no país de destino.

Sen embargo, a estrutura e superestrutura do Estado fascista Español están preparadas para vendernos o lado máis retorcido da historia, como ben é o caso de falarnos dos manteiros como se fosen privilexiados ao non pagar impostos ou mostrarnos ás empresas como vítimas de “competencia desleal”. Tal é o caso da nova que apareceu hai uns días en A Coruña: “El Concello estudiará mover a los ‘manteros’ de la calle Real como piden los comerciantes.”

Na reportaxe, os comerciantes teñen a ousadía de dicir onde os manteiros deben colocarse para maximizar os seus beneficios. Nós, dende aquí, preguntamos: acaso os lugares onde estratéxicamente se extraerían máis beneficios non serían aqueles nos que as empresas, que teñen departamentos especializados para optimizar a localización dos seus negocios, xa estarían situadas? Por que, casualmente, propoñen zonas da cidade como os Xardíns de Méndez Núñez onde a conflictividade é maior debido a que alí se realizan botellóns?

A burguesía, clase dos empresarios e demáis parásitos, é tan carroñeira que nin se quera é capaz de permitirse a perda dun mínimo de cartos, senón que ten que desfacerse dos eslabóns máis débiles da poboación para así encher aínda máis os seus bolseiros. E para iso da igual qué cor teña o partido que goberne local, autonómica ou estatalmente: son os mesmos lacaios dos empresarios con distinto exterior. De feito, a Marea Atlántica, actual partido no goberno coruñés, xa ten algo de experiencia en ataques aos manteiros, posto que o ano pasado multou con 1500€ a un deles por non ter licencia administrativa.

No motor da historia que é a loita de clases, non existe ningunha empresa ou partido político que defenda os intereses do colectivo que todo o produce: os traballadores. É por iso que adquirir conciencia da clase á que pertencemos é importante para coordinarnos e, así, a través dunha Fronte Única do Pobo, exterminar dunha vez por todas á burguesía parásita e aos seus lacaios para que os que fan xirar a roda do traballo decidan dende os seus postos de traballo e as institucións do Estado.

Proletarios de tódolos países, unídevos!

Cara a Fronte Única do Pobo!

Polo Socialismo!

Secretaría de Agitación e Propaganda do PCOE en Galiza

 

El racismo, punto común entre los capitalistas

Desde hace unas semanas estamos viendo en los medios de comunicación el desvergonzado racismo dirigido a los trabajadores más débiles de la población española: los inmigrantes ilegales. Los mismos medios de comunicación, personajes e instituciones políticas que no paran de motivar y animar el saqueo a los llamados “países del tercer mundo” son los mismos que lloran la llegada masiva de inmigrantes los cuales debido a las injerencias imperialistas sólo buscan un futuro mejor en otro país. Su llegada en condiciones paupérrimas les obliga a realizar cualquier actividad que suponga un mínimo de ingresos para ellos y sus familias. De sobra son conocidos los casos de los manteros que se dedican a la venta de diversos productos de forma ambulante. Estos inmigrantes son, por lo tanto, víctimas de un sistema capitalista que destruye su país de origen y los esclaviza en el país de destino.

Sin embargo, la estructura y superestructura del Estado fascista español están preparadas para vendernos el lado más retorcido de la historia, como bien es el caso de hablarnos de los manteros como si fuesen privilegiados al no pagar impuestos o mostrarnos a las empresas como víctimas de “competencia desleal”. Tal es el caso de la noticia que apareció hace unos días en A Coruña: “El concello estudiará mover a los manteros de la Calle Real Como piden los comerciantes”.

En el reportaje, los comerciantes tienen la osadía de decir dónde deben colocarse los manteros para maximizar sus beneficios. Nosotros, desde aquí, preguntamos: ¿acaso los lugares donde estratégicamente se extraerían más beneficios no serían aquellos en los que las empresas, que tienen departamentos especializados para optimizar la localización de sus negocios, ya estarían situadas? ¿Por qué, casualmente, proponen zonas de la ciudad como los Jardines de Méndez Núñez dónde la conflictividad es mayor debido a que allí se realizan botellones?

La burguesía, clase de los empresarios y demás parásitos, es tan carroñera que ni siquiera es capaz de permitirse la pérdida de un mínimo de dinero, sino que tiene que deshacerse de los eslabones más débiles de la población para así llenar aún más sus bolsillos. Y para eso da igual de qué color sea el partido que gobierne local, autonómica o estatalmente: son los mismos lacayos de los empresarios con distinto exterior. De hecho, la Marea Atlántica, actual partido en el gobierno coruñés, ya tiene algo de experiencia en ataques a los manteros puesto que el año pasado multó con 1500€ a uno de ellos por no tener licencia administrativa.

En el motor de la historia que es la lucha de clases, no existe ninguna empresa o partido político que defienda los intereses del colectivo que todo lo produce: los trabajadores. Es por eso que adquirir conciencia de la clase a la que pertenecemos es importante para coordinar y, así, a través de un Frente Único del Pueblo, exterminar de una vez por todas a la burguesía parásita y a sus lacayos para los para que los que hacen girar la rueda del trabajo decidan desde sus puestos de trabajo y las instituciones del Estado.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Hacia el Frente Único del Pueblo!
¡Por el Socialismo!

Secretaría de Agitación y Propaganda del PCOE en Galicia

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *