El miratge del turisme

image_pdfimage_print

La burgesia ha utilitzat el coronavirus com a cortina de fum per a reestructurar les plantilles de les seves empreses i crear un Estat d’Alarma per a així embuatar el cop de la crisi en pro dels seus interessos a canvi d’incrementar el grau de misèria del proletariat. Això és quelcom que en diversos articles del Partit ja s’ha exposat i analitzat. No obstant això, des de la sisena setmana de confinament, els capitalistes han començat a revelar nítidament quins plans tenen tant per a Catalunya com per a Barcelona en un futur pròxim. Sent Barcelona una de les províncies més industrialitzades de tot l’Estat, els capitalistes han apostat pel cavall al qual sempre aposten en les zones banyades pel Mediterrani: el turisme.

La burgesia a Catalunya veu en el turisme un bot salvavides. Aquest sector està patint un cop dur durant la quarantena i confinament, ja que, com és lògic no venen la quantitat de turistes que venien abans de la pandèmia. Això demostra la inestabilitat d’aquest sector i el poc marge a la previsió i planificació que té, dins del capitalisme que ja és, de per si, anàrquic i inestable. No obstant això, al tractar-se d’una font de beneficis tan gran, els capitalistes tractaran de salvaguardar-ho costi el que costi, tal com expliquen a LaVanguardia, un diari gens sospitós de simpatitzar amb el Marxisme-Leninisme. Aquests ja estan planejant la manera de suavitzar el cop que ha rebut el sector a costa de la sang, la suor i les llàgrimes de les classes populars.

Es tracta d’un sector que als capitalistes els ofereix grans beneficis mentre que al treballador només li ofereix ocupacions precàries i de caràcter temporal ja que el pic de turisme a Catalunya és estacional. A més de constants pujades del preu de l’habitatge com exposava també LaVanguardia i la pujada també dels lloguers que una altra notícia del mateix diari explicava. Considerar el turisme com un sector digne de ser el principal focus de la recuperació econòmica és idealista i denota que la burgesia no té ni la més remota idea de com sortir de l’embolic al qual arrossega al poble treballador el seu sistema econòmic moribund.

La burgesia catalana i espanyola aposten pel turisme assumint submissament el paper que l’imperialisme europeu assigna a Catalunya i a l’Estat espanyol, un negoci que està enfocat principalment a copar els opulents vicis de les classes altes europees que consideren la costa de Catalunya i en general la Costa Est de tot l’Estat Espanyol, com la seva platja privada on poder despreocupar-se i convertir-la en seu pati de borratxeres. Resumint, la burgesia europea ha convertit les regions banyades pel Mediterrani en la seva destinació per les vacances privada generant misèria per als treballadors, aguditzant la precarització del treball i proporcionant la constant pujada de lloguers i l’habitatge per al poble treballador, mentre s’emportaven el capital industrial i la indústria pesant, la que de debò genera riquesa i crea renda nacional, als seus països.

Per a evitar que aquestes sangoneres continuïn decidint que la seva diversió i els seus luxes, pagats amb la nostra suor, són més importants que la nostra salut i que el poder tenir un sostre sobre els nostres caps, només hi ha un camí, la destrucció del capitalisme monopolista d’Estat, de l’imperialisme, que els dóna la capacitat de decisió sobre les vides de tots a una petita minoria corrupta i terrorista. Per a això des del Partit Comunista Obrer de Catalunya cridem a imposar la voluntat i els interessos de la majoria, de la classe obrera i altres classes populars, unificant totes les lluites del proletariat i altres classes populars en una única lluita de classes contra el capitalisme i el seu Estat conformant el Front Únic del Poble. A més, fem una crida als obrers i obreres conscients de la necessitat del Socialisme a engrossir les files del Partit, que és engrossir les files de la Revolució.

 

Acabem amb el virus capitalista, fora de la Unió Europea!

Socialisme o barbàrie!

Visca el Partit Comunista Obrer de Catalunya!

 

Barcelona, 10 de maig de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

 

 

El espejismo del turismo

 

La burguesía ha utilizado el coronavirus como cortina de humo para reestructurar las plantillas de sus empresas y crear un Estado de Alarma para así acolchar el golpe de la crisis en pro de sus intereses a cambio de incrementar el grado de miseria del proletariado. Eso es algo que en varios artículos del Partido ya se ha expuesto y analizado. Sin embargo, desde la sexta semana de confinamiento, los capitalistas han empezado a desvelar nítidamente qué planes tienen tanto para Catalunya como para Barcelona en un futuro próximo. Siendo Barcelona una de las provincias más industrializadas de todo el Estado, los capitalistas han apostado por el caballo al que siempre apuestan en las zonas bañadas por el Mediterráneo: el turismo.

La burguesía en Catalunya ve en el turismo un bote salvavidas. Dicho sector está sufriendo un duro golpe durante la cuarentena y confinamiento, ya que, como es lógico no vienen la cantidad de turistas que venían antes de la pandemia. Esto demuestra la inestabilidad de dicho sector y el poco margen a la previsión y planificación que tiene, dentro del capitalismo que ya es, de por sí, anárquico e inestable. Sin embargo, al tratarse de una fuente de beneficios tan grande, los capitalistas van a tratar de salvaguardarlo a toda costa, tal y como explican en LaVanguardia, un periódico nada sospechoso de simpatizar con el Marxismo-Leninismo. Éstos ya están planeando la manera de suavizar el golpe que ha recibido el sector a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de las clases populares.

Se trata de un sector que a los capitalistas les ofrece grandes beneficios mientras que al trabajador sólo le ofrece empleos precarios y de carácter temporal ya que el pico de turismo en Catalunya es estacional. Además de constantes subidas del precio de la vivienda cómo exponía también LaVanguardia y la subida también de los alquileres que otra noticia del mismo periódico explicaba. Considerar el turismo como un sector digno de ser el principal foco de la recuperación económica es idealista y denota que la burguesía no tiene la más remota idea de cómo salir del cenagal al que arrastra al pueblo trabajador su sistema económico moribundo.

La burguesía catalana y española apuestan por el turismo asumiendo sumisamente el papel que el imperialismo europeo asigna a Cataluña y al Estado español, un negocio que está enfocado principalmente en copar los opulentos vicios de las clases altas europeas que consideran la costa de Catalunya y en general la Costa Este de todo el Estado Español, como su playa privada donde poder despreocuparse y convertirla en su patio de borracheras. Resumiendo, la burguesía europea ha convertido las regiones bañadas por el Mediterráneo en su lugar de vacaciones privado generando miseria a los trabajadores, agudizando la precarización del trabajo y proporcionando la constante subida de alquileres y la vivienda para el pueblo trabajador, mientras se llevaban el capital industrial y la industria pesada, la que de verdad genera riqueza y crea renta nacional, a sus países.

Para evitar que esas sanguijuelas sigan decidiendo que su diversión y sus lujos, pagados con nuestro sudor, son más importantes que nuestra salud y que el poder tener un techo sobre nuestras cabezas, sólo hay un camino, la destrucción del capitalismo monopolista de Estado, del imperialismo, que les da la capacidad de decisión sobre las vidas de todos a una pequeña minoría corrupta y terrorista. Para ello desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya llamamos a imponer la voluntad y los intereses de la mayoría, de la clase obrera y demás clases populares, unificando todas las luchas del proletariado y demás clases populares en una única lucha de clases contra el capitalismo y su Estado conformando el Frente Único del Pueblo. Además, hacemos un llamamiento a los obreros y obreras conscientes de la necesidad del Socialismo a engrosar las filas del Partido, que es engrosar las filas de la Revolución.

 

¡Acabemos con el virus capitalista, fuera de la Unión Europea!

¡Socialismo o barbarie!

¡Viva el Partit Comunista Obrer de Catalunya!

 

Barcelona, 10 de mayo de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *