O interese estatal no AVE frente aos intereses dos traballadores

image_pdfimage_print

O pasado 3 de Abril coñecíamos finalmente os Presupuestos Generales del Estado (PGE) e os obxectivos que este capital vai a cubrir no año 2018. Galiza recibirá este año 936 millóns de euros, dos cales 461.5 millóns irán destinados á construción do tren de alta velocidade que unirá Galiza e Madrid.

Chama a atención que despois dun ano no que os incendios asolaron Galiza [1], no que a sanidade se veu máis privatizada co concerto entre as institución públicas coas privadas [2], onde o galego cada vez máis perde o uso na poboación en pos do español [3] e onde a precariedade laboral alcanza case a metade dos obreiros galegos [4], se destine a metade do presuposto público á construción de infraestructura para un tren de alta velocidade. Esta é a razón de ser dun Estado cando está dirixido e constituído pola burguesía e os seus títeres. A situación e as necesidades da maioría da poboación, o proletariado, non lles importa en absoluto porque comprenden cómo funciona a loita de clases e a forma que teñen de atacar e oprimir aos obreiros. Mentres tanto, a ben coñecida socialdemocracia, que en Galiza toma a forma do BNG e En Marea, non busca máis que unha conciliación entre ambas partes, negando así o carácter antagónico de cada unha delas e, irónicamente, posicionándose unha vez máis do lado do opresor.

Sen saír xa do ámbito da infraestructura ferroviaria, podemos ver cómo Galiza ten unha gran carencia de tren de cercanías e media distancia [5]. Provincias como Lugo ou Ourense están completamente incomunicadas de A Coruña e Pontevedra, supoñendo esto un auténtico gasto para os traballadores que viven nas primeras, pois non son raros os casos nos que un residente do leste de Galiza ten o seu centro de traballo na outra punta da Comunidade Autónoma. Esto último levanos tamén a analizar cómo está distribuído o empleo galego, pois se dámonos conta do sector servicios, que impera na costa atlántica, sale beneficiado polos PGE, xa que só para o Eixo Atlántico destinaránse 43.8 millóns de euros. Polo tanto, tamén vemos un claro interés en primar a desindustrialización en pos do beneficio dos empresarios especializados no turismo.

Dende o PCOE en Galiza denunciamos as políticas antiobreiras que o PP tanto dende Galiza como dende o Estado Español está practicando, o inmovilismo da socialdemocracia frente a elas e a necesidade de construír unha iniciativa para a nosa clase, o Frente Único do Pobo, como arma para contrarrestar a ofensiva da burguesía e camiñar hacia un Estado Obreiro, no cal os recursos sexan xestionados por e para nós co obxectivo de construír unha sociedade sen clases.

Pola socialización do transporte público!

Polo socialismo!

 Partido Comunista Obrero Español en Galiza

 

El interés estatal en el AVE frente a los intereses de los trabajadores

El pasado 3 de abril conocíamos finalmente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los objetivos que este capital va a cubrir en este año 2018. Galicia ha recibido este año 936 millones de euros, de los cuales 461.5 millones irán destinados a la construcción del tren de alta velocidad que unirá Galicia y Madrid.

Llama la atención que después de un año en el que los incendios asolaron Galicia [1], en el que la sanidad se vio más privatizada con el concierto entre las instituciones públicas con las privadas [2], donde el gallego pierde cada vez más el uso en la población en pos del español [3] y donde la precariedad laboral alcanza casi a la mitad de los obreros gallegos [4], se destine la mitad del presupuesto público a la construcción de infraestructura para un tren de alta velocidad. Esta es la razón de ser de un Estado cuando está dirigido y constituido por la burguesía y sus títeres. La situación y las necesidades de la mayoría de la población, el proletariado, no les importa en absoluto porque comprenden cómo funciona la lucha de clases y la forma que tienen de atacar y oprimir a los obreros. Mientras tanto, la bien conocida socialdemocracia que en Galicia toma la forma de BNG y En Marea no busca más que una conciliación entre ambas partes, negando así el carácter antagónico de cada una de ellas e, irónicamente, posicionándose una vez más del lado del opresor.

Sin salir ya del ámbito de la infraestructura ferroviaria, podemos ver cómo Galicia tiene una gran carencia de tren de cercanías y media distancia [5]. Provincias como Lugo u Ourense están completamente incomunicadas de A Coruña y Pontevedra, suponiendo esto un auténtico gasto para los trabajadores que viven en las primeras, pues no son raros los casos en los que un residente del este de Galicia tiene su centro de trabajo en la otra punta de la Comunidad Autónoma. Esto último nos lleva también a analizar cómo está distribuido el empleo gallego, pues si nos damos cuenta el sector servicios, que impera en la costa atlántica, sale beneficiado de los PGE ya que para el Eje Atlántico se destinarán 43.8 millones de euros. Por lo tanto, también vemos un claro interés en primar la desindustrialización en pos del beneficio de los empresarios especializados en el turismo.

Desde el PCOE en Galicia denunciamos las políticas antiobreras que el PP tanto desde Galicia como desde el Estado Español está practicando, el inmovilismo de la socialdemocracia frente a ellas y la necesidad de construir una iniciativa para nuestra clase, el Frente Único del Pueblo, como arma para contrarrestar la ofensiva de la burguesía y caminar hacia un Estado Obrero, donde los recursos sean gestionados por y para nosotros con el objetivo de construir una sociedad sin clases.

¡Fuera el tren de alta velocidad de Galicia!

¡Por la socialización del transporte público!

Partido Comunista Obrero Español en Galiza

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *