Les presons de la provincia de Barcelona mostren el rostre més inhumà del capitalisme

image_pdfimage_print

A Catalunya, durant el confinament decretat, les presons han hagut d’adaptar-se a les circumstàncies i per això han pres mesures per a prevenir possibles riscos. Mesures com la suspensió del vis a vis substituint-ho per vídeo-trucades i augmentant les trucades telefòniques, mesures que vulneren encara més els drets dels presos. No obstant això, tals mesures no ajuden en la prevenció de contagi. Després d’un mes des de la posada en pràctica d’aquests protocols, el nombre de contagis a les presons catalanes augmenta considerablement, tant per als interns que paguen la seva pena, com per als funcionaris que treballen en elles.

La situació ha arribat a tal punt d’insostenibilitat que els propis treballadors de la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, van enviar una carta al director perquè faci una petició a la Conselleria de Justícia exigint una sèrie de mesures, com ara la realització de test PCR per a tots els centres penitenciaris, així com rutines per a desinfectar aquests centres, que per les seves característiques arquitectòniques, compliquen aquesta tasca.

Tant els familiars dels presos com els treballadors se senten impotents davant el secretisme que s’amaga a les presons i denuncien la nul·la o poca informació respecte a l’actual situació. En els primers casos de contagi no es va informar sobre l’evolució d’aquests, a més de les poques mesures de seguretat que s’estan emprant i la deixadesa dels centres penitenciaris en general.

L’any 2018, a causa dels maltractaments de presos en les presons i morts en circumstàncies sospitoses, el Comitè Europeu per a la prevenció de la Tortura (CPT) va crear un informe en el qual s’exposa la preocupació d’aquesta institució davant aquesta situació a Catalunya. Per aquest mateix motiu es va crear l’associació “Familiars de presos de Catalunya”, que busca justícia davant casos de tortura i morts en presons. Ara, aquesta mateixa associació va ser la que va enviar nombrosos correus a la Secretària de mesures penals, reinserció i atenció a les víctimes per a denunciar la situació actual. No obstant això, no van obtenir cap resposta.

Ja ha transcorregut més d’un mes des de l’inici de l’Estat d’Alarma i veiem les nefastes conseqüències. És ara quan, per exemple, el centre penitenciari de Quatre Camins a La Roca del Vallès, han començat a realitzar-se proves PCR i han obert infermeries de campanya en aquests centres. Tanmateix, tot això ha estat degut al caos en el qual es trobava hospital penitenciari de Terrassa que en aquests moments es troba desbordat a causa de l’elevat nombre de contagis de la Covid-19.

Les dades oficials proporcionades per la Conselleria de Justícia parlen de més d’un centenar de contagiats, entre presos i funcionaris, però les dades del sindicat CSIF parlen de 248 funcionaris en quarantena. Per aquesta mateixa raó, molts treballadors estan en aquests moments en situació de baixa laboral, per la qual cosa la recomanació del sindicat va ser la contractació i preparació de treballadors que es troben en la borsa de treball des de l’any 2017. La mesura proposta per aquest sindicat es totalment indecent, perquè el perill no sols és per als funcionaris sinó també per a aquests treballadors de la bossa que aquest sindicat corporatiu vol que siguin contractats.

Concretament, el CSIF aconsella contractar a uns 300 treballadors per a pal·liar la situació, recordant que ja han transcorregut 10 anys sense oferta pública perquè aspirants puguin presentar-se a les oposicions. Tota aquesta situació té el seu origen en l’anterior crisi capitalista de 2008.

Mentrestant, la pota “esquerra” del sistema, s’omple la boca parlant de la reinserció del pres. Però la realitat és molt diferent. Segons els mateixos informes dels centres penitenciaris del Vallès publicats en la web del Departament de Justícia en el 2017, justicia.gencat.cat: “La reinserció social de les persones adultes no és possible sense la seva plena integració en el món laboral”. No obstant això, al maig de 2019 es trobaven registrats en les oficines d’ocupació del Vallès Oriental 21.535 persones. En la pràctica, únicament podrem resoldre les contradiccions que es generen dins del sistema capitalista quan els treballadors ens unim en la lluita i construïm un sistema a favor dels nostres interessos de classe i no sota els interessos de la classe antagònica, que no són més que sangoneres que parasiten el nostre treball i ens condemnen a la misèria.

Per això, des del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) lluitem pels nostres interessos de classe, sabent que el nostre objectiu és posar punt i final al caduc capitalisme i construir una nova societat que persegueixi el desenvolupament multilateral i il·limitat de l’ésser humà, una societat socialista com a pas previ cap al comunisme.

Acabem amb el virus capitalista!

Pel Socialisme!

 

Granollers, 26 d’abril de 2020

Cèl·lula del Vallès del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

 

 

Las cárceles de la provincia de Barcelona muestran el rostro más inhumano del capitalismo

 

En Catalunya, durante el confinamiento decretado, las cárceles han tenido que amoldarse a las circunstancias y por ello han tomado medidas para prevenir posibles riesgos. Medidas como la suspensión del vis a vis sustituyéndolo por video-llamadas y aumentando las llamadas telefónicas, medidas que vulneran todavía más los derechos de los presos. Sin embargo, tales medidas no ayudan en la prevención de contagio. Después de un mes desde la puesta en práctica de estos protocolos, el número de contagios en las cárceles catalanas aumenta considerablemente, tanto para los internos que pagan su pena, como para los funcionarios que trabajan en ellas.

La situación ha llegado a tal punto de insostenibilidad que los propios trabajadores de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, enviaron una carta al director para que haga una petición a la Conselleria de Justicia exigiendo una serie de medidas, tales como la realización de test PCR para todos los centros penitenciarios, así como rutinas para desinfectar dichos centros que, por sus características arquitectónicas, complican dicha tarea.

Tanto los familiares de los presos como los trabajadores se sienten impotentes ante el secretismo que se esconde en las cárceles y denuncian la nula o poca información respecto a la actual situación. En los primeros casos de contagio no se informó acerca de la evolución de estos, además de las pocas medidas de seguridad que se están empleando y la dejadez de los centros penitenciarios en general.

En el año 2018, debido a los maltratos de presos en las cárceles y muertes en circunstancias sospechosas, el Comité Europeo para la prevención de la Tortura (CPT) creó un informe en el que se expone la preocupación de dicha institución ante esta situación en Catalunya. Por este mismo motivo se creó la asociación “Familiares de presos de Catalunya”, que busca justicia ante casos de tortura y muertes en cárceles. Ahora, esta misma asociación fue la que envió numerosos correos a la Secretaría de medidas penales, reinserción y atención a las víctimas para denunciar la situación actual. Sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna.

Ya ha transcurrido más de un mes desde el inicio del Estado de Alarma y vemos las nefastas consecuencias. Es ahora cuando, por ejemplo, en el centro penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès, han empezado a realizarse pruebas PCR y han abierto enfermerías de campaña en dichos centros. Sin embargo, todo esto ha sido debido al caos en el que se hallaba el hospital penitenciario de Terrassa que en estos momentos se encuentra desbordado debido al elevado número de contagios de la Covid-19.

Los datos oficiales proporcionados por la Conselleria de Justícia hablan de más de un centenar de contagiados, entre presos y funcionarios, pero los datos del sindicato CSIF hablan de 248 funcionarios en cuarentena. Por esta misma razón, muchos trabajadores están en estos momentos en situación de baja laboral, por lo que la recomendación del sindicato fue la contratación y preparación de trabajadores que se encuentran en la bolsa de trabajo desde el año 2017. La medida propuesta por ese sindicato es totalmente indecente, pues el peligro no sólo es para los funcionarios sino también para esos trabajadores de la bolsa que ese sindicato corporativo quiere que sean contratados. Concretamente, el CSIF aconseja contratar a unos 300 trabajadores para paliar la situación, recordando que ya han transcurrido 10 años sin oferta pública para que aspirantes puedan presentarse a las oposiciones. Toda esta situación tiene su origen en la anterior crisis capitalista de 2008.

Mientras tanto, la pata “izquierda” del sistema se llena la boca hablando de la reinserción del preso. Pero la realidad es muy diferente. Según los mismos informes de los centros penitenciarios del Vallès publicados en la web del Departament de Justícia en el 2017, justicia.gencat.cat: “La reinserción social de las personas adultas no es posible sin su plena integración en el mundo laboral”. Sin embargo, en mayo de 2019 se encontraban registrados en las oficinas de ocupación del Vallès Oriental 21.535 personas. En la práctica, únicamente podremos resolver las contradicciones que se generan dentro del sistema capitalista cuando los trabajadores nos unamos en la lucha y construyamos un sistema a favor de nuestros intereses de clase y no bajo los intereses de la clase antagónica, que no son más que sanguijuelas que parasitan nuestro trabajo y nos condenan a la miseria.

Por eso, desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) luchamos por nuestros intereses de clase, sabiendo que nuestro objetivo es poner punto y final al caduco capitalismo y construir una nueva sociedad que persiga el desarrollo multilateral e ilimitado del ser humano, una sociedad socialista como paso previo para el comunismo.

 

¡Acabemos con el virus capitalista!

¡Por el Socialismo!

 

Granollers, 26 de abril de 2020

Célula del Vallès del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *