Els TES són treballadors, no herois

image_pdfimage_print
Durant les últimes setmanes hem estat veient com els diferents col·lectius de “treballadors de necessitat” eren qualificats com a herois. Ha passat amb metges, caixeres, repartidors… i també, amb els TES.

Ja el passat 21 de març avisàvem de la perillosa situació dels TES a València i de l’actitud de la Generalitat front a les reclamacions d’aquests.

Poques hores després de la publicació d’eixe mateix article, el Cap de Guàrdia d’un hospital anomenava “cagaos” als Tècnics d’Emergències Sanitàries per negar-se a treballar sense les màscares necessàries. En aquell moment, hi havien més de 20 TES en quarantena per possible COVID-19. Tres dies més tard, la Consellera de Salud, Ana Barceló, afirmava que el personal mèdic contagiat –entre aquests, els TES– s’havien infectat per “visitar els familiars o viatjar”.

Mentrestant, la Consellera afirmava aquestes paraules, els TES realitzaven les alarmes de COVID-19 amb aquesta improvisada protecció:


Tornem a veure durant aquesta crisi el menyspreu absolut cap als TES, que eren tractats en alguns casos de “ambulancieros” o “conductores”. Aquest tracte de menyspreu explicaria perquè, inclús després de rebre la Generalitat 216.860 EPls segons la Consellera Ana Barceló, els TES segueixen sense tindre suficients EPI i, són enviats amb equips realitzats que no es poden reutilitzar o amb equips de protecció improvisats que poc o gens asseguren als treballadors. Aquest menyspreu explicaria també, per què aquells TES que exigeixen les mesures de seguretat necessàries per a evitar el contagi estan sent represaliats i apartats del servei.

Ja van 5 TES morts, i centenars d’infectats al llarg de l’Estat. Aquesta crisi demostra com de perillós és que el sistema sanitari siga desmantellat, la perillositat de la gestió privada de la sanitat pública, la perillositat de deixar que empreses privades decidisquen sobre el servei d’emergència. En definitiva, aquesta crisi deixa patent la perillositat del capitalisme, amb la seua única resposta a les reclamacions dels treballadors, la qual és la repressió i els menyspreu.

Com bé deia Marx: “el capitalisme tendeix a destruir les seues dues fonts de riquesa: la natura, i l’ésser humà”. Ara, els mitjans de comunicació tracten als sanitaris i als TES com a “herois” i així, els condecoraran fins que passe aquesta crisi, per a després no dubtar en criminalitzar-los i tractar-los d’egoistes o privilegiats quan exigisquen un tracte i unes condicions dignes. No, els TES no són herois, són treballadors, i com a treballadors mereixen respecte, seguretat i dignitat. No deuen sacrificar la seua vida per a ser tractats amb dignitat, no deuen sacrificar la seua salut i la salut de les seues famílies per a ser tractats amb respecte.

Des del Partit Comunista Obrer Espanyol, ens solidaritzem amb els sanitaris que pateixen dia a dia el menyspreu del sistema capitalista i veuen minvats constantment els seus drets i recursos, abocant a milers de persones a la mort. Ens solidaritzem amb tots els treballadors que, mentre la crisi dura, aguanten com les seues vides són posades en perill en benefici de les butxaques d’uns pocs. De la mateixa manera cridem tots els treballadors a solidaritzar-se amb els sanitaris més enllà dels balcons, més enllà dels aplaudiments, perquè quan açò acabe, haurà que exigir responsabilitats, deuran pagar els qui han posat en perill als treballadors.

Organitzem-nos contra les empreses que fan negoci de la nostra salut!
Organitzem-nos contra l’Estat que només protegeix els interessos dels burgesos!
Treballador, organitza’t per la teua classe en el Front Únic del Poble!

 

En defensa dels treballadors!
Cuidem de qui ens cuida!
Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol a València

Los TES son trabajadores, no héroes

Durante las últimas semanas hemos estado viendo como los diferentes colectivos de trabajadores de “necesidad” eran calificados como héroes. Ha pasado con médicos, cajeras, repartidores… y también con los TES.

Ya el pasado 21 de marzo avisábamos de lo peligroso de la situación de los TES en València y de la actitud de la Generalitat frente a las reclamaciones de estos.

Pocas horas después de la publicación de ese mismo artículo, el Jefe de Guardia de un hospital llamaba “cagaos” a los Técnicos de Emergencias Sanitarias por negarse a trabajar sin las mascarillas necesarias para ello. En aquel momento había más de 20 TES en cuarentena por posible COVID-19. Tres días más tarde, la Consellera de Salud, Ana Barceló, afirmaba que el personal médico contagiado, entre ellos los TES, habían sido infectados por “visitar a familiares o viajar”.

Mientras la Consellera afirmaba esto, los TES realizaban las alarmas de COVID-19 con esta improvisada protección:


Volvemos a ver durante esta crisis el menosprecio absoluto hacia los TES, que eran tratados en algunos casos de “ambulancieros” o “conductores”. Este trato de desprecio explicaría por qué, incluso después de recibir la Generalitat 216.860 EPIs según la Consellera Ana Barceló, los TES siguen sin tener suficientes EPI y son enviados con equipos reutilizados que no se pueden reutilizar o con equipos de protección improvisados que poco o nada aseguran a los trabajadores. Este menosprecio explicaría también por qué aquellos TES que exigen las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio están siendo represaliados y apartados del servicio.

Ya van 5 TES fallecidos y cientos de infectados a lo largo del estado. Esta crisis demuestra lo peligroso de que el sistema sanitario sea desmantelado, lo peligroso de la gestión privada de la sanidad pública, lo peligroso de dejar que empresas privadas decidan sobre el servicio de emergencias. En definitiva, esta crisis deja patente lo peligroso del capitalismo, cuya única respuesta a las reclamaciones de los trabajadores es la represión y el menosprecio.

Como bien decía Marx, “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza, y el ser humano”. Ahora los medios tratan a los sanitarios y a los TES como “héroes”, y así los condecorarán hasta que pase esta crisis, para después no dudar en criminalizarlos y tratarlos de egoístas o privilegiados cuando estos exijan un trato y unas condiciones dignas. No, los TES no son héroes, son trabajadores y como trabajadores merecen respeto, seguridad y dignidad. No deben sacrificar sus vidas para ser tratados con dignidad, no deben sacrificar su salud y las de sus familias para ser tratados con respecto.

Desde el Partido Comunista Obrero Español nos solidarizamos con los sanitarios que sufren día a día el menosprecio del sistema capitalista y ven mermados constantemente sus derechos y recursos, abocando a miles de personas a la muerte. Nos solidarizamos con todos los trabajadores que, mientras la crisis dura, soportan como sus vidas son puestas en peligro en beneficio de los bolsillos de unos pocos. De igual manera llamamos a todos los trabajadores a solidarizarse con los sanitarios más allá de los balcones, más allá de los aplausos, porque cuando esto termine, habrá que exigir responsabilidades, deberán pagar quienes han puesto en peligro a los trabajadores.

¡Organicémonos contra las empresas que hacen negocio de nuestra salud!
¡Organicémonos contra el Estado que tan solo protege los intereses de los burgueses!
Trabajador, ¡organízate por tu clase en el Frente Único del Pueblo!

 

¡En defensa de los trabajadores!
¡Cuidemos de quien nos cuida!
Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *