1

El coronavirus no entén de fronteres, però sí de barris i de classes

Mapa
 
Després de dues setmanes de confinament, sembla que gairebé cada dia es desmunten les excuses i cortines de fum amb les quals tracten d’ocultar les contradiccions de les mesures dutes a terme per aquest Govern titella de la burgesia. Aquest dissabte 29 de març, ens despertàvem amb què la Generalitat de Catalunya havia publicat un mapa amb el qual es pot veure l’evolució del virus al llarg de Catalunya. El propi mapa desmunta el discurs de Pedro Sánchez que aquesta pandèmia la patim junts, que no entén ni de fronteres ni de classes socials.

El diari El Periódico ha publicat un article en el qual es feia esment sobre el fet que els barris de la ciutat de Barcelona més afectats són els més pobres – els de l’eix Besòs i Llobregat – i és que, com es diu en el propi article d’aquest diari: “les males condicions de vida dels seus veïns eren incompatibles amb els consells mèdics d’extremar les mesures d’higiène, per la precarietat dels seus habitatges. A més, en aquests entorns predominen uns perfils professionals incompatibles amb el teletreball, molta gent treballant en supermercats, en fàbriques o en serveis de neteja, amb el qual el confinament en ocasions és una utopia”.

D’altra banda, el barri de Sant Gervasi-Galvany – entorn de Sarrià, les Tres Torres i la Bonanova – és el que compta amb menys infectats. El percentatge d’infectats a Nou Barris (0,36%) triplica el de Sarrià-Sant Gervasi (0,11%). Es pot dir més alt, però no més clar, el coronavirus afecta més als barris obrers que als barris burgesos. Els obrers que han de vendre la seva força de treball, que pateixen la precarització quan no depenen de l’economia informal i que no tenen cap capacitat d’estalvi i viuen al dia, tenen unes condicions materials de vida que els nega el confinament, amb independència de les paraules que el divendres el Govern Central digués, anunciant que es cancel·laven les activitats productives no necessàries. Una mesura que no sols arriba tard, i malament, sinó que demostra que el Govern viu una realitat que a la majoria més important dels seus ciutadans li és aliena.

El nostre Partit no ha parat de dir que la burgesia està utilitzant aquest virus com una cortina de fum per a justificar la fallida del seu sistema econòmic, el capitalisme monopolista. D’aquesta forma aprofitaran per a reestructurar les plantilles, a fi d’establir les bases per a, en el nou escenari, aguditzar més l’explotació contra els treballadors, intentant ocultar que el problema real és que el capitalisme no sosté ja el pes que se cern sobre ell. És un sistema moribund on les relacions de producció no es corresponen ja amb el desenvolupament de forces productives, de tal manera que objectivament es donen totes les condicions per a la revolució social, per a manar al capitalisme a la deixalleria de la història i que sigui substituït per un sistema superior, on les relacions de producció estiguin harmonitzades amb l’enorme desenvolupament de les forces productives.

El mapa publicat per la Generalitat és una eina per a veure els fruits de la contradicció feta mesura, la de confinar-se a les nostres cases només podent sortir a comprar, arriscant-nos a una amonestació econòmica o fins i tot a una agressió física si no justifiquem aquesta sortida. L’entitat en defensa de la igualtat de drets SOS Racisme, publicava en un comunicat el dia 27 de març que el control, l’abús policial i les identificacions per perfil ètnic s’han disparat. El Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) ha registrat un considerable augment de notificacions per abusos policials des del començament de l’estat d’alarma. No obstant això, veiem com després hem hagut de continuar anant a la feina amb la qual quatre paràsits viuen a cor què vols de la plusvàlua que ens és robada i que ha creat amb la seva suor. On les condicions de salubritat i d’higiène no es respecten amuntegant-se centenars i fins i tot milers d’obrers.

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya cridem a la construcció del Front Únic del Poble per a unir totes les lluites dels diferents sectors del proletariat en una única lluita de classe contra la burgesia i el seu Estat. Són els autèntics responsables dels mals que el poble treballador pateix, de tal manera que aquest Front Únic del Poble no sols ha de ser un instrument de lluita contra l’arrel dels nostres problemes sinó que, també, s’ha de constituir com un contrapoder obrer al poder de l’Estat dels capitalistes, el qual serveixi per a imposar els nostres interessos de classe i satisfer les nostres necessitats, cosa que mai farà l’Estat capitalista, responsable de tots els nostres mals, de tots els nostres problemes. Així mateix, també cridem als obrers més conscients en termes de la lluita de classe i la necessitat d’organització dels comunistes, de l’avantguarda del proletariat, a nodrir les files del nostre Partit per a acréixer la nostra força en la tasca de fusionar el marxisme-leninisme amb les masses proletàries condició sine qua non perquè el proletariat pugui portar a terme la seva missió històrica, que no és una altra que emancipar-se de l’explotació capitalista acabant amb el capitalisme i construint el socialisme.

 

Per la construcció del Front Únic del Poble!
A baix el capitalisme monopolista!
Socialisme o barbàrie!

Barcelona, 30 de març de 2020

Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) a Barcelona

El coronavirus no entiende de fronteras, pero sí de barrios y de clases

 

Tras dos semanas de confinamiento, parece que casi cada día se desmontan las excusas y cortinas de humo con las que tratan de ocultar las contradicciones de las medidas llevadas a cabo por este Gobierno títere de la burguesía. Este sábado 28 de marzo, nos despertábamos con que la Generalitat de Catalunya había publicado un mapa con el que ver la evolución del virus a lo largo de Catalunya. El propio mapa desmonta el discurso de Pedro Sánchez de que esta pandemia la sufrimos juntos, de que no entiende ni de fronteras ni de clases sociales.

El diario El Periódico ha publicado un artículo en el que se hacía mención al hecho de que los barrios de la ciudad de Barcelona más afectados son los más pobres – los del eje Besòs y Llobregat – y es que, como dicen en el propio artículo de dicho diario: “las malas condiciones de vida de sus vecinos eran incompatibles con los consejos médicos de extremar las medidas de higiene, por lo precario de sus viviendas. Además, en estos entornos predominan unos perfiles profesionales incompatibles también con el teletrabajo, mucha gente trabajando en supermercados, en fábricas o en servicios de limpieza, con lo que el confinamiento en demasiadas ocasiones es una utopía”.

Por otro lado, el barrio de Sant Gervasi-Galvany – entorno de Sarrià, les Tres Torres y la Bonanova – es el que cuenta con menos infectados. El porcentaje de infectados en Nou Barris (0,36%) triplica el de Sarrià-Sant Gervasi (0,11%). Se puede decir más alto, pero no más claro, que el coronavirus afecta más a los barrios obreros que a los barrios burgueses. Los obreros que han de vender su fuerza de trabajo, que sufren la precarización cuando no dependen de la economía sumergida y que no tienen capacidad de ahorro alguna y viven al día, tienen unas condiciones materiales de vida que les niega el confinamiento, con independencia de las palabras que el viernes el Gobierno Central dijese, anunciando que se cancelaban las actividades productivas no necesarias. Una medida que no sólo llega tarde, y mal, sino que demuestra que el Gobierno vive una realidad que a la mayoría más importante de sus ciudadanos le es ajena.

Nuestro Partido no ha parado de decir que la burguesía está utilizando este virus cómo una cortina de humo para justificar la bancarrota de su sistema económico, el capitalismo monopolista. De esta forma aprovecharán para reestructurar las plantillas, al objeto de sentar las bases para, en el nuevo escenario, agudizar más la explotación contra los trabajadores, tratando de ocultar que el problema real es que el capitalismo no sostiene ya el peso que se cierne sobre él. Es un sistema moribundo donde las relaciones de producción no se corresponden ya con el desarrollo de fuerzas productivas, de tal modo que objetivamente se dan todas las condiciones para la revolución social, para mandar al capitalismo al estercolero de la historia y que sea sustituido por un sistema superior, donde las relaciones de producción estén armonizadas con el enorme desarrollo de las fuerzas productivas.

El mapa publicado por la Generalitat es una herramienta para ver los frutos de la contradicción hecha medida, la de confinarse en nuestras casas sólo pudiendo salir a comprar, arriesgándonos a una amonestación económica o incluso a una agresión física si no justificamos esa salida. La entidad en defensa de la igualdad de derechos SOS Racisme, publicaba en un comunicado el día 27 de marzo que el control, el abuso policial y las identificaciones por perfil étnico se han disparado. El Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) ha registrado un considerable aumento de notificaciones por abusos policiales desde el comienzo del estado de alarma. Sin embargo, vemos como luego hemos tenido que seguir acudiendo al trabajo con el que cuatro parásitos viven a cuerpo de rey de la plusvalía que le es robada a la clase trabajadora y que ha creado con su sudor, dónde las condiciones de salubridad y de higiene no se respetan amontonándose centenares e incluso millares de obreros.

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya llamamos a la construcción del Frente Único del Pueblo para unir todas las luchas de los distintos sectores del proletariado en una única lucha de clase contra la burguesía y su Estado, auténticos responsables de los males que el pueblo trabajador sufre, de tal manera que ese Frente Único del Pueblo no sólo sea un instrumento de lucha contra la raíz de nuestros problemas sino que, también, se vaya constituyendo como un contrapoder obrero al poder del Estado de los capitalistas el cual sirva para imponer nuestros intereses de clase y satisfacer nuestras necesidades de clase, cosa que jamás hará el Estado capitalista, responsable de todos nuestros males, de todos nuestros problemas. Asimismo, también llamamos a los obreros más conscientes en términos de la lucha de clase y la necesidad de organización de los comunistas, de la vanguardia del proletariado, a nutrir las filas de nuestro Partido para acrecentar nuestra fuerza en la labor de fusionar el marxismo-leninismo con las masas proletarias, condición sine qua non para que el proletariado pueda llevar a término su misión histórica, que no es otra que emanciparse de la explotación capitalista acabando con el capitalismo y construyendo el socialismo.

 

¡Por la construcción del Frente Único del Pueblo!
¡Abajo el capitalismo monopolista!
¡Socialismo o barbarie!

Barcelona, 30 de marzo de 2020

Comité Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) en Barcelona