1

Conflitos innecesarios dentro da esquerda

Vémonos obrigados a facer este comunicado debido a que chegou ao noso coñecemento que varios carteis de propaganda instalados polos camaradas de A Coruña na zona de Os Maios foron deliberadamente tapados polo CSOA. A insumisa con outros nos que se chama á defensa dos “espazos liberados”. Falamos dunha acción deliberada e non gratuita por varios motivos, o primeiro é que tal e como pódese comprobar nas imaxes que adxuntamos, existía espazo de sobra para instalar ditos carteis sen necesidade de tapar os do partido, ou en todo caso facéndoo de maneira que o solapamento fose mínimo. O segundo fai referencia a un precedente, pois non é a primeira vez que dende os “espazos liberados”, casas okupas ou centros sociais, négase a presenza ao noso partido. Algo que tiveron ocasión de comprobar os camaradas madrileños fai só uns meses, cando intentaron que se lles cedese un espazo para levar a cabo un acto conmemorativo da Revolución de Outubro.

organizate reducido galicia

Como xa sabemos, as diferenzas entre marxistas e anarquistas veñen de lonxe, e xa en tempos de Marx vivíuse unha escisión no seno da primeira internacional entre él e Bakunin, ao quedar claras as irresolubles diferenzas pragmáticas e ideolóxicas existentes entre ambas correntes. Somos plenamente conscientes de que tanto o anarquismo como o comunismo converxen na búsqueda dun mesmo fin; a sociedade sen clases e que as diferenzas, algunhas notables, circunscríbense ao ámbito dos métodos e estratexias a seguir para lograr dito obxetivo.

É por elo que non entendemos o porqué de este acto de sabotaxe ao noso partido, e máis nun momento de crecente hostilidade e represión por parte do Estado cara calquera organización que cuestione o seu statu quo. Se os anarquistas son verdadeiramente partidarios da democracia obreira, Por qué esta labor de zapa a nosa propaganda?, Por qué esa negativa a permitirnos organizar actos nos seus centros sociais “liberados”.

Dende o PCOE condeamos de maneira contundente tales accións, que consideramos só favorecen ao inimigo de clase, ao impedir que as consignas do noso partido calen entre os elementos máis avanzados do proletariado, e que estos constitúan a futura vangarda chamada a enterrar dunha vez por todas á decadente burguesía española no lodazal da historia.

Non á censura contra os comunistas!

Coordinémonos para combater de maneira efectiva o inimigo de clase!

Abaixo o réxime do 78, polo Socialismo!

Celula do Partido Comunista Obreiro España na Coruña

 

Conflictos innecesarios dentro de la izquierda

Nos vemos obligados a hacer este comunicado debido a que ha llegado a nuestro conocimiento que varios carteles de propaganda instalados por los camaradas de A Coruña en la zona de Os Mallos han sido deliberadamente tapados por el CSOA. A Insumisa con otros en los que se llama a la defensa de los “espazos liberados”. Hablamos de una acción deliberada y no gratuita por varios motivos; el primero es que, tal y como puede comprobarse en las fotografías que adjuntamos, existía espacio de sobra en la pared para instalar dichos carteles sin necesidad de tapar los del Partido, o en todo caso, haciéndolo de manera que el solapamiento entre carteles fuese mínimo. El segundo hace referencia a un precedente, pues no es la primera vez que desde los autodenominados “espacios liberados”, casas okupas o centros sociales, se niega la presencia a nuestro Partido. Algo que ya tuvieron ocasión de comprobar los camaradas madrileños hace solo unos meses, cuando intentaron que se les cediese un espacio para llevar a cabo un acto conmemorativo de la Revolución de Octubre.

OrganizateComo ya sabemos, las diferencias entre marxistas y anarquistas vienen de lejos, y ya en tiempos de Marx se vivió una escisión en el seno de la Primera Internacional entre él y Bakunin, al quedar claras las irresolubles diferencias programáticas e ideológicas existentes entre ambas corrientes. Somos plenamente conscientes de que tanto el anarquismo como el comunismo convergen en la búsqueda de un mismo fin; la sociedad sin clases, y que las diferencias, algunas notables, se circunscriben al ámbito de los métodos y estrategias a seguir para lograr dicho objetivo.

Es por ello que no entendemos el porqué de este acto de sabotaje a nuestro Partido, y más en un momento de creciente hostilidad y represión por parte del Estado hacia cualquier organización que cuestione aunque sea mínimamente su statu quo. Si los anarquistas son verdaderamente partidarios de la democracia obrera, ¿Por qué esta labor de zapa a nuestra propaganda?, ¿Por qué esa negativa a permitirnos organizar actos en sus centros sociales “liberados”?

Desde el PCOE condenamos de manera contundente tales acciones, que consideramos solo favorecen al enemigo de clase, al impedir que las consignas de nuestro Partido calen entre los elementos más avanzados del proletariado, y que estos constituyan la futura vanguardia llamada a enterrar de una vez por todas a la decadente burguesía española en el lodazal de la historia.

¡No a la censura contra los comunistas!

¡Coordinémonos para combatir de manera efectiva al enemigo de clase!

¡Abajo el Régimen del 78, por el socialismo!

Célula del Partido Comunista Obrero Español en A Coruña